{{expressCtrl.distanceValue}} km
đ
x
Khoảng cách: {{expressCtrl.distanceValue}} km. Phí ship: đ
Lấy hàng:
Giao hàng:
Tiền thu hộ:
đ
Tổng cộng:
{{expressCtrl.getTotalAmount()|number:0}} đ
Lịch sử đơn hàng
Tìm kiếm
STT
Mã ĐH
Thời gian
Địa chỉ
Chi phí
Thu hộ
Phí vận chuyển
Hoa hồng
Trạng thái
Chuẩn bị hàng
{{$index+1}}
{{item.OrderCode}}
S: {{item.CreatedOn|ctime|date:'dd/MM/yyyy - HH:mm'}}
P: {{item.PickDate|ctime|date:'dd/MM/yyyy - HH:mm'}}
D: {{item.DeliveredTime|ctime|date:'dd/MM/yyyy - HH:mm'}}
{{item.CustomerName}}
{{item.CustomerPhone}}
{{item.CustomerAddress}}
Thu hộ
{{item.PickMoney|number}} đ
Vận chuyển
{{item.DeliveryFee|number}} đ
Hoa hồng
{{item.Comission|number}} đ
Thẻ không thanh toán được. Đơn hàng sẽ được thử thanh toán lại hoặc chuyển qua thu tiền mặt.